Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội

Hồ Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Phương, Phan Hoàng Nam