Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm CFRP ứng suất trước

Hồ Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Phương, Phan Hoàng Nam