Xin chúc mừng!

Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE Journal, ISSN: 1859-2996) của Trường Đại học Xây dựng đã được công nhận vào Hệ thống ACI (ASEAN Citation Index) bởi  Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) vào tháng 4 năm 2020!